1991 Ride The Rockies – 443 Miles

Cortez to Durango – 46 miles
Durango to Pagosa Springs – 60 miles
Pagosa Springs to Alamosa – 90 miles, Wolf Creek Pass – 10,850 feet
Alamosa to Salida – 82 miles – Poncha Pass = 9,010 feet
Salida to Leadville – 59 miles
Leadville to Frisco – 33 miles, Fremont Pass – 11,318 feet, optional ride around Turquoise Lake, 19 miles
Frisco to Golden – 73 miles, Loveland Pass – 11,992 feet