2000 Ride The Rockies – 458 miles

Trinidad to Walsenburg – 82 miles, Cucharas Pass – 9,941 feet
Walsenburg to Alamosa – 74 miles, North La Veta Pass – 9,413 feet
Alamosa to Salida – 83 miles, Poncha Pass – 9,010
Salida to Leadville – 59 miles
Leadville to Frisco – 35 miles, Fremont Pass – 11,318 feet (plus optional 15-mile ride around Turquoise Lake)
Frisco to Granby – 71 miles
Granby to Idaho Springs – 54 miles, Berthoud Pass – 11,315 feet